แฟรนไชส์ไก่ทอด นายหัว ไก่ทอดหาดใหญ๋

รวมขั้นตอนการ จดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ ที่ควรรู้

ในการทำธุรกิจ หรือการเป็นเจ้าของกิจการ การทำธุรกิจให้น่าเชื่อถือ และยั่งยืนถือเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อถือเรา นั่นคือ “จดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนพาณิชย์” นั่นเอง บทความนี้ เราจะพาไปรู้จักกับขั้นตอน การจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า กันว่า มีขั้นตอนอย่างไร? เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง? ไปดูกันเลย

จดทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร?

การจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า คือ การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตาม พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2549 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะในรูปแบบของ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่า ธุรกิจของคุณ เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ หรือธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน การจดทะเบียนพาณิชย์ มี 2 รูปแบบ คือ

 1. จดทะเบียนพาณิชย์
 2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับธุรกิจ ที่สามารถชำระเงินได้ออนไลน์ได้ ทั้งทาง เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน)

ธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มีกี่ประเภท?

ธุรกิจที่ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ธุรกิจที่ดำเนินในรูปแบบของ บุคคลธรรมดา

หากคุณทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือ กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และประกอบกิจการต่อไปนี้ จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ให้เรียบร้อย

 • กิจการโรงสีข้าว และโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
 • กิจการค้าขายสินค้า ที่ใน 1 วันสามารถขายได้ 20 บาทขึ้นไป หรือเป็นธุรกิจ ที่สต็อกสินค้าไว้เพื่อขาย มีมูลค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • นายหน้า หรือตัวแทนที่ขายสินค้าที่มีมูลค่าใน 1 วัน ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม ที่สามารถผลิต และขายสินค้าได้เป็นเงิน 20 บาท/วัน หรือมีสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • กิจการขนส่งทางทะเล รวมถึง การขนส่งโดยรถไฟ, ขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง, การขายทอดตลาด, การรับซื้อขายที่ดิน, การให้กู้ยืมเงิน, การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ, การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน, การธนาคาร, โรงรับจำนำ และการทำโรงแรม
 • กิจการที่ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 • กิจการค้าขายอัญมณี หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี
 • กิจการซื้อขายสินค้า หรือบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 • การให้บริการตู้เพลง บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 • การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
 • โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

2. ธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด หากคุณดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่อไปนี้ จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

 • ธุรกิจขาย ให้เช่า ผลิต รวมถึงรับจ้างผลิต แผ่น CD แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 • ธุรกิจขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 • ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • ธุรกิจบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ธุรกิจให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 • ธุรกิจให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงคาราโอเกะ
 • ธุรกิจให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
 • ธุรกิจให้บริการตู้เพลง
 • ธุรกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

3. ผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติ

ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติ หรือเป็นนิติบุคคล ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมีสำนักงานสาขาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ อาจจะต้องตรวจสอบก่อนว่า ธุรกิจนั้น ๆ ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ และถ้าหากเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบการ จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์


 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ มีอะไรบ้าง?

ผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้า ไม่ว่าจะทำในนามบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัท จะต้องจดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์

ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียว ซึ่งไม่มีการขายสินค้าเกี่ยวข้อง ไม่ต้องจดทะเบียนร้านค้า หรือจดทะเบียนพาณิชย์ ตรวจสอบประเภทธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มเติมได้ที่นี่ โดยจะต้องจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจออนไลน์ ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. ขายสินค้าออนไลน์ ทางเว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
 2. บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) 
 3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) 
 4. ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ (E-marketplace)

โดยขั้นตอน และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น เหมือนกับการจดทะเบียนพาณิชย์แบบปกติทุกประการ แต่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
 2. เอกสารการจดโดเมนเนม ที่แสดงว่าผู้จดเป็นเจ้าของโดเมนเนม
 3. พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์สินค้า/บริการ และวิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า

เครื่องหมาย DBD Registered ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถขอรับเครื่องหมาย เพื่อนำไปติดบนเว็บไซต์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง และทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ สามารถยื่นคำขอที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com


ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการค้า

การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามประเภทของการดำเนินการ ดังนี้

 • จดทะเบียนการค้าตั้งใหม่ 50 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
 • จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
 • ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
 • ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ รายหนึ่งครั้งละ 20 บาท
 • ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนา และรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

ทำไมต้องจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์?

 • สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อ 
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการ 
 • เป็นหลักฐานการค้า 
 • เป็นฐานข้อมูลสถิติของประเทศ 

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนเรียบร้อย นายทะเบียนจะมอบ ใบทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน


จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ดีอย่างไร?

 • สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อ 
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการ 
 • เป็นหลักฐานการค้า 
 • เป็นฐานข้อมูลสถิติของประเทศ 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ ความรู้ที่เรานำมาฝากกัน จดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด เตรียมเอกสารให้พร้อมและดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเอง เพราะจดทะเบียนการค้า จะช่วยยืนความมีตัวตนของธุรกิจร้านค้า ทำให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเอง
สามารถอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ได้ที่นี่

สำหรับใครที่ต้องการ ต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้เสริม มาเริ่มต้นธุรกิจ “แฟรนไชส์ไก่ทอด” ที่คุ้มค่ามากที่สุด กับ นายหัวไก่ทอดหาดใหญ่ กันดีไหม? เริ่มต้นธุรกิจเพียง 2,490 บาท การันตีได้ว่า เป็นแฟรนไชส์ ไก่ทอด ที่ได้มาตรฐานความอร่อย และสามารถสร้างรายได้ ได้จริง คืนทุนไว คุ้มราคาอย่างแน่นอน! สนใจเริ่มต้นธุรกิจกับพวกเรา แฟรนไชส์ นายหัวไก่ทอดหาดใหญ่ คลิกเลย


อ้างอิงข้อมูลจาก: itax.in.th, accountingcenter.co

Share:

More Posts

สนใจแฟรนไชส์ไก่ทอด